Билатерални односи со Соединетите Американски Држави


Дипломатските односи меѓу Република Северна Македонија и Соединетите Американски држави се воспоставени на 13 септември 1995г.  


Билатерална договорна рамка: 

Склучени договори предмет на ратификација

1. „Спогодба за научна и технолошка соработка меѓу Владата на РМ и Владата на САД“

 • склучена на 10 октомври 1995 година

2. „Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Соединетите Американски Држави за консолидација и репрограмирање на одредени долгови“

 • склучена во Скопје, на 17 септември 1997 година
 • во сила од 3 декември 1997 година 

3. „Договор меѓу Владата на Владата на Република Македонија и Владата на Соединетите Американски Држави кој се однесува на предавање на лица на Меѓународниот кривичен суд“

 • склучен во Скопје, на 30 јуни 2003 година
 • во сила од 12 ноември 2003 година 

4. „Спогодба помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Соединетите Американски Држави за научна и технолошка соработка“

 • Склучена во Скопје, на 25 јануари 2006 година
 • во сила од 29 март 2007 година

5. „Спогодба за воздушен сообраќај помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Соединетите Американски Држави“

 • потпишана во Скопје, на 23 август 2012 година
 • во сила од 05 јули 2013 година

6. „Договор за соработка меѓу Владата на Република Македонија и Агенцијата за меѓународен развој на САД за банкарски гаранции во земјоделство и рурален развој во Република Македонија“ 

 • потпишан во Скопје на 02.07.2015 година
 • во сила од 8 септември 2015 година

7. „Протокол за продолжување и дополнување на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Соединетите Американски Држави за научна и технолошка соработка“

 • Склучен во Скопје на 25 ноември 2019 година
 • Во сила од датумот на потпишувањето согласно член 3 од Протоколот

Договори и документи кои не подлежат на ратификација 

1. „Меморандум за соработка во одбранбените и воените односи помеѓу Македонското Министерство за одбрана и Министерството за одбрана на Соединетите Американски држави“

 • потпишан во Скопје, 12 ноември 1994 година

2. „Договор за заштита на инвестициите меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Соединетите Американски Држави“ 

 • склучен во Скопје на 5 април 1996 година

3. „Спогодба за неповратни средства меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Соединетите американски држави ( “ТДА“)“

 • склучена на 17 јули 1996 година

4. „Спогодба за неповратни средства (за електростопанство)“

 • склучена на 17 јули 1996 година

5. „Спогодба за неповратни средства (за железница)“

 • склучена на 17 јули 1996 година

6. „Спогодба за неповратни средства (за патна делница Крива Паланка - Псача)“

 • склучена на 17 јули 1996 година

7. „Меморандум за разбирање (важи од 1.10.1996 до 31.12. 2000 год.)“

 • потпишан на 1 август 1996 година

8. „Одлука заснована на одредбите и условите востановени со Спогодбата за научна и технолошка соработка меѓу Владата на РМ и Владата на САД“

 • донесена на 8 октомври 1996 година

9. „Меморандум за разбирање за позајмување на опрема сериски број I 11/НДО - 001-97“

 • потпишан на 23 јуни 1997 година

10. „Спогодба со Националната океанска и атмосферска администрација (за вклучување на училиштата од РМ во Програмата “Глоуб”)“

 • склучена на 24 август 1998 година, со размена на ноти

11. „Спогодба за вработување на членови на семејства на лица во двете земји“ 

 • склучена на 10 декември 1998 година (со размена на писма)

12. „Договор за донација на земјоделски производи (пченка)“

 • склучен на 31 август1999 година

13. „Билатерален договор за текстил“

 • склучен во Скопје на 7 ноември 1997 година 

14. „Измени и дополнувања на Билатералниот договор за текстил“

 • склучен на 2 ноември 1999 година

15. „Договор за неповратна помош во врска со снабдување со одбранбени предмети, соодветна обука и други услуги од одбранбен карактер меѓу Владата на РМ и Владата на САД“

 • склучен на 5 јуни 1997 година

16. „Спогодба за неповратни средства (300.000$), за изградба на контејнерски терминал во Скопје“

 • склучена во Скопје на 17 јули 1996 година, со размена на ноти

17. „Договор за програмата на силите на мирот “Мировен корпус”“

 • склучен во Скопје на 11 јуни 1996 година, со размена на ноти

18. „Договор за набавки и размена на услуги помеѓу министерствата за одбрана на РМ и САД“

 • потпишан на 14 јули 1998 година

19. „Спогодба меѓу Владата на земјата примач и Владата на земјата испраќач која се однесува на стопанска, техничка и сродна помош (УСАИД)“

 • Скопје на 9 септември 2001 година 

20. „Договор меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Соединетите Американски Држави за заштита и зачувување на одредени културни добра“

 • склучен во Вашингтон на 10 декември 2002 година (со размена на писма)
 • во сила од 12 јули 2010 година

21. „Договор за соработка во поглед на спречување на пролиферацијата на оружјата за масовно уништување како и за унапредување на односите во доменот на одбраната и воените сили помеѓу Владата на РМ и Владата на САД“

 • склучен во Скопје на 11 октомви 2004 година 

22. „Меморандум за разбирање меѓу претставниците на Владата на Република Македонија и Владата на Соединетите Американски Држави за можните чекори за зајакнување на соработката помеѓу двете Влади во сферата на контролата на извозот“

 • потпишан во Скопје на 26 мај 2006 година

23. „Меморандум за разбирање меѓу Министерството за одбрана на Република Македонија и Државниот колеџ “Индијан Ривер”-Флорида-САД, за партнерска соработка во областа на домашната безбедност со обезбедување логистичка поддршка и други прашања поврзани со организирање на вежбата за пост-конфликтни операции“ 

 • потпишан од САД во Форт Пирс на 20 март 2007 година– Флорида и од РМ во Скопје на 20 мај 2007 година. 

24. „Декларација за стратегиско партнерство и соработка помеѓу Република Македонија и САД“ 

 • потпишана во Вашингтон на 07.05.2008 година

25. „Договор за добивање и размена на услуги помеѓу Мо на САД и МО на РМ“

 • потпишан во Скопје и Штутгарт на 22 ссептември 2008 година

26. „Меморандум за разбирање помеѓу Министерство за образование и наука на Република Македонија и Стејт Департментот на САД за Фулбрајт програмата за академска размена“

 • потпишан на 13 март 2009 година (за 2010-2011)

27. „Договор за техничка соработка меѓу Министерството за здравство на Република Македонија и Американско - македонското здружение, САД, Детроит и Светската медицинска помош (World Medical Relief Inc), САД, Детроит“

 • потпишан во Детроит, јуни 2009 година

28. „Меморандум за разбирање меѓу Министерството за култура на Република Македонија и Одделот за односи со јавноста при Амбасадата на Соединетите Американски Држави во Скопје, Република Македонија“

 • потпишан во Скопје на 15.03.2010 година 

29. „Меморандум за разбирање меѓу Министерството за одбрана на Република Македонија и Државниот колеџ „Индиан Ривер“ - Форд-Пирс, Флорида за партнерска соработка во областа на домашната безбедност со обезбедување на логистичка поддршка и други релевантни прашања поврзани со организирањето на вежба за пост-конфликтни операции“, 

 • потпишан во рамки на воената вежба одржана во РМ во мај 2010 година

a. „Писмо за согласност за спроведување на законите меѓу Владата на Република  Македонија и Владата на  Соединетите Американски Држави“

 • потпишано во Скопје, 30. и 31.август 2012 година 

b. „Измена/Дополнување на Писмото за согласност за спроведување на законите меѓу Владата на Република  Македонија и Владата на  Соединетите Американски Држави“

 • потпишано во Скопје на 6 септември 2013 година 

c. „Измена/Дополнување бр. 2 на Писмото за согласност за спроведување на законите помеѓу Владата на Република  Македонија и Владата на  Соединетите Американски Држави“

d. „Измена/Дополнување бр. 3 на Писмото за согласност за спроведување на законите помеѓу Владата на Република  Македонија и Владата на  Соединетите Американски Држави“

 • потпишано во Скопје на 7 јули 2015 година ( во сила со потпишување)

30. „Меморандумот за соработка помеѓу Универзитетот за информатички технологии „Свети Апостол Павле„ од Охрид и Универзитетот од Оукленд“.

 • потпишан во Рочестер, Мичиген на 27.11.2012 година

31. „Меморандум за соработка меѓу Министерството за здравство на Република Македонија и Seattle Children Hospital. Washington “

 • потпишан во Тексас  05.02.2013 година

32. „Меморандум за соработка меѓу Министерството за здравство на Република Македонија и Memorial Hermann –Texas Medical Center.“

 • потпишан во  Вашингтон на 08.02.2013 година

33. „Меморандум за соработка меѓу Министерството за здравство на Република Македонија и University of California Los Angeles Health System“  

 • потпишан во Лос Анџелес на 11.02.2013 година

34. „Меморандум за соработма меѓу Министерството за здравство на Република Македонија и Board of Regents of the University System of Georgia on behalf of Georgia Regents University“

 • потпишан во Атланта на 27 септември 2013 година

35. „Меморандум за соработма меѓу Министерството за здравство на Република Македонија и Neonatology Associates of Atlanta, P.C. and Northside Hospital, Inc.“ 

 • потпишан на 21 септември 2013 година

36. „Аранжман меѓу Владата на Република Македонија и Владата на САД за размена на информации од проверки за тероризам“

 • потпишан во Скопје на 10 февруари 2017 година

37. „Протокол за продолжување и дополнување на Спогодбата меѓу Владата на  Република Македонија и Владата на САД за научната и текнолошката соратотка “

 • Потпишан во Скопје на 25 ноември 2019 година.

 

Последно ажурирање: 23 ноември 2020